Geox Benefeet

Osobné údaje

01

Ochrana osobných údajov

Svojím podpisom udeľujem dobrovoľne a slobodne správcovi spoločnosti X-Trading Slovakia s. r. o. , so sídlom Buková 27, IČO: 43 867 014 (ďalej len ,,X-Trading Slovakia“) súhlas so spracovaním nasledujúcich osobných údajov: Meno, priezvisko, dátum narodenia, PSČ, email, telefón, pohlavie a tak isto aj elektronických a iných údajov o mojich nákupných zvyklostiach. V prípade môjho záujmu uvediem aj pohlavie a dátum narodenia potomkov. (ďalej len ,, rozsah poskytnutých údajov“) v súlade so zákonom č. 122/2013 Z.z. o ochrane osobných údajov (ďalej len ,, Zákon“), a od 25. 5. 2015 v zmysle čl. 7 nariadenia Európskeho parlamentu a Rady (EU) 2016/679 o ochrane fyzických osôb v súvislosti so spracovaním osobných údajov a o voľnom pohybe týchto údajov a o zrušení smernice 95/46/ES (obecné nariadenie o ochrane osobných údajov) (,,Nariadenie“), a to na dobu do odvolania tohto súhlasu, príp. do doby ukončenia členstva v zákazníckom programe BENEFEET odhlásením podľa bodu 4. pravidiel zákazníckeho programu alebo ukončenie činnosti tohto programu.

Beriem na vedomie, že:

 • Mám právo požiadať od správcu prístup k mojim osobným údajom, ich opravu alebo vymazanie, poprípade obmedziť ich spracovanie, vzniesť námietku proti spracovaniu alebo svoj súhlas môžem kedykoľvek písomne odvolať, a to písomne na adresu sídla X-Trading Slovakia alebo zaslaním e-mailu na adresu info@benefeet.sk .
 • Mám právo kedykoľvek bezplatne vzniesť námietku proti tomuto spracovaniu, vrátane profilovania, v rozsahu, v ktorom súvisí s konkrétnou formou priameho marketingu, a to ktorýmkoľvek so spôsobov uvedených v predošlom bode.
 • X-Trading Slovakia osobné údaje zlikviduje, akonáhle pominie ich účel, pre ktoré boli moje osobné údaje spracované.
 • Mám právo na prenositeľnosť poskytovaných údajov a podať sťažnosť na úrade dozoru.
 • Nemám povinnosť osobné údaje X-Trading Slovakia poskytnúť, pričom, pokiaľ tak neučiním, nebude to pre mňa mať žiadne právne následky.

Spoločnosť X-Trading Slovakia, s.r.o. ako správca spracováva osobné údaje v rozsahu poskytovaných údajov za účelom:

 • Zaradenia do databázy členov zákazníckeho programu BENEFEET.
 • Účasti vo vernostnom programe zákazníkov X-Trading Slovakia.
 • Účasti na marketingových a spoločenských akciách X-Trading Slovakia.
 • Ponúkania obchodu alebo služieb spoločnosti X-Trading Slovakia
 • Uskutočňovania marketingových prieskumov a vyhodnocovania chovania členov zákazníckeho programu BENEFEET alebo iných foriem personifikácie.
 • Zasielania obchodných oznámení, a to poštou, e-mailom, SMS alebo inou formou elektronickej komunikácie.

Beriem na vedomie a súhlasím s tým, že moje osobné údaje budú spoločnosťou X-Trading Slovakia predávané k ďalšiemu spracovaniu spoločnosťou Risorsa CZ s. r. o., Lůčky 486, Lukov u Zlína 763 17, IČ: 28293053 (ďalej len „spracovateľ“), ktorá poskytuje dostatočné záruky zavedenia dostatočných technických a organizačných opatrení k ochrane osobných údajov. V prípade, že v dobe spracovania osobných údajov dôjde k zmene spracovávateľa, bude informácia o novom/nových spracovávateľovi/spracovávateľov uvedená na webových stránkach X-Trading Slovakia www.benefeet.sk. Osobné údaje budú sprístupnené spracovávateľom iba na základe uzatvorenej zmluvy o spracovaní osobných údajov a ďalej v rozsahu povinností správcu osobných údajov poskytovať informácie stanovené zvláštnymi právnymi predpismi. Beriem na vedomie, že ostatní spracovávatelia už nepodliehajú ďalšiemu súhlasu.
Súhlasím s tým, že moje osobné údaje budú v rozsahu poskytnutých údajov spracovávané manuálne v písomnej forme a automatizované v elektronickej forme, a to vlastnými zamestnancami správcu alebo spracovávateľa. Ďalej som uzrozumený(á) s tým, že moje osobné údaje môžu byť sprístupnené v rozsahu povinností správcu osobných údajov poskytovať informácie stanovené Zákonom, Nariadením alebo zvláštnymi právnymi predpismi.
Súhlasím s tým, že budem pravidelne pomocou SMS a e-mailov informovaný(á) o počte získaných bodov, odmien a ostatných aktivitách zákazníckeho programu BENEFEET. Svojim podpisom potvrdzujem, že na mojej prihláške sú správne údaje a že som sa dostatočne zoznámil(a) so znením svojho súhlasu k spracovaniu osobných údajov poskytovaného X-Trading Slovakia, ktorý považujem za zrozumiteľný a jasný.